Pla director de l'aigua

L'aigua no pot ser un factor de desigualtat i per això la Diputació adopta el compromís d'assentar les bases per a la planificació i el desplegament de les infraestructures hidràuliques que garantesquen el subministrament d'aigua a llarg termini a tots els municipis de les comarques de Castelló.

estratègia del Pla director de l'aigua

Planificació de desenvolupament territorial harmònic i sostenible en la creació d'infraestructures hidràuliques de captació i distribució en alta, d'ús municipal compartit, que permeten la disponibilitat d'aigua potable a la totalitat de la província, inclús baix circumstàncies climàtiques adverses.

Construcció de sondejos estratègics i disseny de xarxes de distribució anellades que possibiliten la circulació bidireccional de l'aigua i la transferència de recursos entre anells veïns, configurant un entramat que afavoresca la disponibilitat de l'aigua potable a tot el territori provincial.

Model de governança del cicle urbà de l'aigua, integrable dins d'una guia general per a governança de l'aigua a la província, que comprenga tots els usos i interessos, tant públics com privats, presents i futurs.

Introdueix criteris de solidaritat en l'accés a l'aigua i en el repartiment de costos i proposa un model de participació municipal activa per a millora continuada de la gestió del cicle de l'aigua en l'entorn urbà.

Línies d'actuació

El Pla director se sustenta en quatre pilars bàsics, de la fortalesa dels quals dependrà la seua solidesa i estabilitat.

  • Programes d'investigació per a captació d'aigües subterrànies. Tendents a dotar la província d'un arsenal de sondejos estratègics.
  • Xarxes de distribució en alta compartides. Que integren totes les captacions estratègiques provincials en una única xarxa de distribució col·lectiva consorciada.
  • El Consorci Provincial de l'Aigua. Entitat amb personalitat jurídica pròpia, responsable del desplegament, i posterior gestió, de totes les infraestructures hidràuliques col·lectives que desenvolupa el Pla director.
  • Pla de promoció de l'eficiència en la gestió municipal del cicle integral de l'aigua. Per mitjà de la implementació de mesures d'estímul i de recompensa en relació amb els esforços municipals per a avançar cap a nivells d'excel·lència en la prestació del servei.

Aquestes accions i aquelles altres encaminades a avançar en la garantia dels abastiments d'aigua potable i en la seua eficiència municipal, són elements clau en la planificació territorial sostenible i en una bona governança del cicle urbà de l'aigua.

Autoavaluació

L’eina d'autoavaluació ofereix a la persona interessada un senzill instrument informatiu per a efectuar una estimació del nivell d'eficiència de cadascun dels elements que constitueixen el cicle integral de l'aigua en l'entorn urbà d'un municipi concret i obtindre una qualificació global que condueix a assignar una catalogació d'acord amb el grau d'eficiència en la prestació del servei municipal.

El resultat d'aquesta autoavaluació mostra a la persona interessada una informació útil per a identificar les debilitats i fortaleses de la gestió municipal del cicle integral de l'aigua i dissenyar les estratègies conduents a millorar progressivament la seua eficiència, amb l'objectiu d'aconseguir cotes d'excel·lència gestora avalades per la Comissió de Valoració designada a l’efecte.

DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ. Plaça de les Aules, 7 12001 - Castellón de la Plana