Autoevaluació

La herramienta de autoevaluación ofrece al interesado un sencillo instrumento informativo para efectuar una estimación del nivel de eficiencia de cada uno de los elementos que constituyen el ciclo integral del agua en el entorno urbano de un municipio concreto y obtener una calificación global que conduce a asignar una catalogación de acuerdo con el grado de eficiencia en la prestación del servicio municipal.

El resultado de esta autoevaluación muestra al interesado una información útil para identificar las debilidades y fortalezas de la gestión municipal del ciclo integral del agua y diseñar las estrategias conducentes a mejorar progresivamente la eficiencia del mismo, con el objetivo de alcanzar cotas de excelencia gestora avaladas por la Comisión de Valoración designada al efecto.

Tornar

L’eina per a avaluació del grau d'eficiència municipal en la prestació del servei d'abastiment d'aigua potable, analitza individualment cada un dels elements integrats en el sistema:

  • Captacions d'aigua potable (pous, sondejos, brolladors)
  • Depòsits d'aigua potable
  • Conduccions xarxa en alta  (abastiment des de captacions fins a depòsits)
  • Conduccions xarxa en baixa (distribució des de depòsits fins connexions domiciliàries)
  • Comptadors domiciliaris
  • Sanejament (conduccions d'aigües residuals fins a depuradora)
  • Depuració (tractament de les aigües residuals)
  • Reutilització (ús de l'aigua depurada)

Per a cadascun d'eixos vuit elements s'han definit uns indicadors que assignen cinc nivells d'eficiència i serveixen com a instrument d'avaluació i qualificació individual.
Es considera que els requisits per a inclusió en el 1r nivell, representen un estàndard mínim exigible, de compliment obligatori. Qualificació, 1 punt.
L'adscripció al 2n nivell suposa que, a més de satisfer els requisits d'inclusió en el nivell anterior, s'aconsegueixen majors cotes de qualitat en la gestió de l'element. Qualificació, 2 punts.
Aconseguir el 3r nivell requerix haver incorporat instrumentació per a una gestió automatitzada i/o millores significatives en la funcionalitat de l'element. Qualificació, 3 punts.
En el 4t nivell, a l'alta gestió funcional de l'element se suma la seua gestió econòmica i/o estàndards elevats d'aprofitament. Qualificació, 4 punts.
S'assigna nivell 0 a l'element que no aconsegueix els requisits d'inclusió en el 1r nivell. Qualificació, 0 punts.

1 de 8 Captacions d'aigua potable (pous, sondejos, brolladors)

Per les característiques pròpies diferenciadores de l'origen de l'aigua, es defineixen uns indicadors aplicables a pous i sondejos (perforacions de què l'aigua és extreta amb equips d'elevació) i altres a brolladors (surgències en què l'aigua aflora a superfície sense necessitat de bombament).
Òmpliga una avaluació per a cada una de les captacions integrades en el sistema d'abastiment municipal, identificades pel seu topònim. Es qualificaran individualment, de forma automàtica, totes i cadascuna d'elles. S'assignarà, a més, una qualificació global a l'element “captacions”, resultat de la mitjana aritmètica de les puntuacions individuals. Puntuació màxima: 4 punts
Correspon el nivell 0 quan no s'aconsegueixen els requisits d'inclusió en el nivell 1. 
S'accedeix al nivell 1 quan es coneix el volum d'aigua que s'injecta a la xarxa, registrat per mitjà de comptador, així com la seua qualitat fisicoquímica i microbiològica, controlada per mitjà d'anàlisis  periòdiques de l'aigua.
Per a accedir al nivell 2 es requereix, a més, que en pous i sondejos es registre l'evolució dels nivells de l'aigua en condicions estàtiques i dinàmiques. En brolladors, que es duga a terme registre dels cabals que aporta la surgència, per mitjà d'aforament, i es conega el règim de precipitacions local per mitjà de la instal·lació de pluviòmetre, a fi de poder correlacionar el funcionament del brollador amb el règim de precipitacions.
En el nivell 3 s'aborden els controls propis del nivell 2, de forma automatitzada i amb recepció remota de la informació.
Per a aconseguir el nivell 4, a més, ha de conéixer-se el preu de cada metre cúbic produït, com a relació entre el volum derivat a la xarxa en un interval de temps determinat i el cost d'explotació, manteniment, reposicions i amortitzacions de la captació en eixe mateix temps

2 de 8 Depòsits d'aigua potable

Òmpliga una avaluació para cada un dels depòsits integrats en el sistema d'abastiment municipal, identificats pel seu topònim. Es qualificaran individualment, de forma automàtica, tots i cadascun d'ells. S'assignarà, a més, una qualificació global a l'element “depòsits”, resultat de la mitjana aritmètica de les puntuacions individuals. Puntuació màxima: 4 punts
Correspon el nivell 0 quan no s'aconsegueixen els requisits d'inclusió en el nivell 1. 
S'accedeix al nivell 1 quan es coneix el volum d'aigua que es distribueix des d'eixe depòsit, mesurat per comptador, així com la seua qualitat fisicoquímica i microbiològica controlada per mitjà d'anàlisis periòdiques de l'aigua.
Si es produeixen entrades directes a un depòsit provinents de distintes captacions i hi ha comptadors per a quantificar-les individualment, s'assigna el nivell 2.
Per a aconseguir el nivell 3 es requereix, a més, que l'accés al comptador de descàrrega puga efectuar-se de forma remota.
Per a aconseguir el nivell 4, a més, ha de conéixer-se el preu de cada metre cúbic descarregat pel depòsit, com a relació entre el volum servit en un interval de temps determinat i el cost d'explotació, manteniment, reposicions i amortitzacions del depòsit en eixe mateix temps. 

3 de 8 Conduccions xarxa en Alta (abastiment des de captacions fins a depòsits)

Al manejar-se valors percentuals com a indicador de l'eficiència, els decimals s'arredoniran al nombre enter inferior entre 1 i 5 i al nombre enter superior entre 6 i 9.
Correspon el nivell 0 quan no s'aconsegueixen els requisits d'inclusió en el nivell 1. 
Per a accedir al nivell 1 es requereix que, per al conjunt de conduccions que transporten l'aigua des de les captacions fins als depòsits, es conega el traçat, naturalesa i diàmetres de les canonades, així com les característiques, localització i funcionament d'altres elements incorporats a la xarxa, com ara vàlvules o ventoses, etc. Les fugues en la xarxa són desconegudes o majors al 10%.
S'aconsegueix el nivell 2 quan, a més de l'anterior, les fugues en la xarxa es mantenen en un rang comprés entre el 5 i el 10%.
En el nivell 3, les fugues en la xarxa són inferiors al 5%.
Per a aconseguir el nivell 4, a més, ha de conéixer-se el preu de cada metre cúbic entregat per les captacions als depòsits, com a relació entre el volum transportat en un interval de temps determinat i el cost d'explotació, manteniment, reposicions i amortitzacions del conjunt de les conduccions de la xarxa en alta en eixe mateix temps. 

Conduccions (captacions a depòsits)

Nivell 0 No aconseguix els requisits d'inclusió en el primer nivell.
Nivell 1 Característiques de la xarxa conegudes (disseny, traçat, naturalesa, elements, diàmetres, etc.) + Fugues en xarxa desconegudes o >10%
Nivell 2 Primer nivell + Manteniment xarxa amb fugues entre 5-10%
Nivell 3 Primer nivell + Manteniment de la xarxa amb fugues menors del 5%
Nivell 4 Tercer nivell + Cost/metre cúbic (incloses amortitzacions)

4 de 8 Conduccions xarxa en Baixa (distribució des de depòsits fins connexions domiciliàries)

Al manejar-se valors percentuals com a indicador de l'eficiència, els decimals s'arredoniran al nombre enter inferior entre 1 i 5 i al nombre enter superior entre 6 i 9.
Correspon el nivell 0 quan no s'aconsegueixen els requisits d'inclusió en el nivell 1. 
Per a accedir al nivell 1 es requereix que, per al conjunt de conduccions que transporten l'aigua des dels depòsits fins a les connexions domiciliàries, es conega el traçat, naturalesa i diàmetres de les canonades, així com les característiques, localització i estat d'altres elements incorporats a la xarxa. Les fugues en la xarxa són desconegudes o majors al 10%.
S'aconsegueix el nivell 2 quan, a més de l'anterior, les fugues en la xarxa es mantenen en un rang comprés entre el 5 i el 10%.
En el nivell 3, les fugues en la xarxa són inferiors al 5%.
Per a aconseguir el nivell 4, a més, ha de conéixer-se el preu de cada metre cúbic entregat per les captacions als depòsits, com a relació entre el volum transportat en un interval de temps determinat i el cost d'explotació, manteniment, reposicions i amortitzacions del conjunt de les conduccions de la xarxa en alta en eixe mateix temps. 

Conduccions (depòsit (s) a connexions domiciliàries)

Nivell 0 No aconseguix els requisits d'inclusió en el primer nivell.
Nivell 1 Característiques de la xarxa conegudes (disseny, traçat, naturalesa, elements, diàmetres, etc) + Fugues en xarxa desconegudes o >25%
Nivell 2 Primer nivell + Manteniment xarxa amb fugues entre 15-25%
Nivell 3 Primer nivell + Manteniment xarxa amb fugues
Nivell 4 Tercer nivell + Cost/metre cúbic (incloses amortitzacions)

5 de 8 Contadors domiciliaris

Correspon el nivell 0 quan no s'aconsegueixen els requisits d'inclusió en el nivell 1. 
En el nivell 1, hi ha comptadors instal·lats per a totes i cadascuna de les persones abonades al servei.
En el nivell 2, a més, es procedeix a la lectura i registre dels comptadors, almenys cada 3 mesos.
En el nivell 3, la dita lectura s'emmagatzema de forma automàtica.
En el nivell 4, a la lectura automàtica s'accedeix de forma remota.

Contadors domiciliaris

Nivell 0 No aconseguix els requisits d'inclusió en el primer nivell.
Nivell 1 Existència de comptadors per a totes les persones abonades
Nivell 2 Lectura directa amb periodicitat menor o igual a 3 mesos
Nivell 3 Lectura automàtica.
Nivell 4 Lectura automàtica remota.

6 de 8 Sanejament (conduccions d'aigües residuals fins a depuradora)

Al manejar-se valors percentuals com a indicador de l'eficiència, els decimals s'arredoniran al nombre enter inferior entre 1 i 5 i al nombre enter superior entre 6 i 9.
Correspon el nivell 0 quan no s'aconsegueixen els requisits d'inclusió en el nivell 1. 
Per a accedir al nivell 1 es requereix que, per al conjunt de conduccions que transporten les aigües sanitàries des dels domicilis fins a la depuradora, es conega el traçat, naturalesa i diàmetres de les canonades, així com les característiques, localització i funcionament d'altres elements incorporats a la xarxa. Les fugues en la xarxa són desconegudes o majors al 15%.
S'aconsegueix el nivell 2 quan, a més de l'anterior, les fugues en la xarxa es mantenen en un rang comprés entre el 5 i el 15%.
En el nivell 3, les fugues en la xarxa són inferiors al 5%.
Per a aconseguir el nivell 4, a més, ha de conéixer-se el preu de cada metre cúbic rebut en la depuradora (o abocament directament), com a relació entre el volum transportat en un interval de temps determinat i el cost d'explotació, manteniment, reposicions i amortitzacions del conjunt de les conduccions de la xarxa de sanejament en eixe mateix temps. 

Xarxa d’aigües domiciliàries

Nivell 0 No aconseguix els requisits d'inclusió en el primer nivell.
Nivell 1 Característiques de la xarxa conegudes (disseny, traçat, naturalesa, elements, diàmetres, etc) + Fugues en xarxa desconegudes o >15%
Nivell 2 Primer nivell + Manteniment xarxa amb fugues entre 5-15%
Nivell 3 Primer nivell + Manteniment xarxa amb fugues menors del 5%
Nivell 4 Tercer nivell + Cost/metre cúbic (incloses amortitzacions)

7 de 8 Depuració (tractament de les aigües residuals)

Correspon el nivell 0 quan no s'aconsegueixen els requisits d'inclusió en el nivell 1. 
En el nivell 1, les aigües residuals se sotmeten a tractament primari, és a dir, un desbast (retenció d'elements sòlids en reixes i tamisos).
En el nivell 2, les aigües residuals se sotmeten a tractament secundari, és a dir, s'afig tractament biològic de depuració.
En el nivell 3, al tractament secundari s'afigen els processos d'eliminació de fòsfor i nitrogen.
En el nivell 4, a més, les aigües depurades se sotmeten a un tractament de desinfecció.

E.D.A.R.

Nivell 0 No aconseguix els requisits d'inclusió en el primer nivell.
Nivell 1 Tractament primari: Desbast
Nivell 2 Tractament secundari: Biològic
Nivell 3 Segon nivell + Eliminació P i N
Nivell 4 Tractament terciari: Desinfecció

8 de 8 Reutilització (ús de l'aigua depurada)

Al manejar-se valors percentuals com a indicador de l'eficiència, els decimals s'arredoniran al nombre enter inferior entre 1 i 5 i al nombre enter superior entre 6 i 9.
Correspon el nivell 0 quan no s'aconsegueixen els requisits d'inclusió en el nivell 1. 
En el nivell 1, es reutilitzen les aigües residuals depurades en un percentatge comprés entre el 5 i 24%. La resta, entre el 76 i 95% constitueixen un abocament.
En el nivell 2, es reutilitzen les aigües residuals depurades en un percentatge comprés entre el 25 i 50%. La resta, entre el 50 i 75% constitueixen un abocament.
En el nivell 3, es reutilitzen les aigües residuals depurades en un percentatge comprés entre el 51 i 75%. La resta, entre el 25 i 49% constitueixen un abocament.
En el nivell 4, es reutilitzen les aigües residuals depurades en un percentatge superior al 75%. Un percentatge inferior al 25% constitueix un abocament.

A.R.D.

Nivell 0 No aconseguix els requisits d'inclusió en el primer nivell.
Nivell 1 Abocament 76-95% Reutilització 5-24%
Nivell 2 Abocament 50-75% Reutilització 25-50%
Nivell 3 Abocament 25-49% Reutilització 51-74%
Nivell 4 Abocament <25% Reutilització >75%
Tornar
DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ. Plaça de les Aules, 7 12001 - Castellón de la Plana